Get Adobe Flash player

Diecezjalne rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców

 

W sobotę, 1 kwietnia br., odbyły się w Bydgoszczy Diecezjalne Rekolekcje dla Konfirmantów i Rodziców pod hasłem: Jezus Chrystus mówi: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem. (J 15,16a)).
 
Celem rekolekcji było przypomnienie znaczenia konfirmacji nie tylko konfirmantom, ale także ich rodzinom oraz uświadomienie, że dzięki poznawaniu i wypełnianiu woli Bożej powstają najbliższe i najpiękniejsze więzi z Bogiem i drugim człowiekiem. Spotkanie z konfirmantami prowadził ks. dr Karol Niedoba, a zajęcia z rodzicami ks. Wojciech Froehlich.
 
Miłym akcentem na zakończenie rekolekcji było wspólne posadzenie Dębu Reformacji Solus Christus.

(relacja za: bydgoszcz.luteranie.pl)

 

Synod Diecezji Pomorsko-wielkopolskiej

 I Sesja VI  Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

W dniach 10 i 11 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbyła się Sesja VI Synodu Diecezji  Pomorsko-Wielkopolskiej  naszego Kościoła, w której uczestniczyli: ks. dr Karol Niedoba i Karola Skowrońska.

Obrady Synodu rozpoczęto modlitwą  w bydgoskim kościele Zbawiciela, którą prowadzili: ks. bp Marcin Hintz i ks. radca Janusz Staszczak. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranych delegatów do Synodu DPW.

W Centrum Parafialnym na plebanii  synodałowie wysłuchali wykładu ks. bp Marcina Hintza  pt. „Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje”.  Po dyskusji synodałowie mogli poznać się, uczestnicząc w ciekawej autoprezentacji.

Dzień następny rozpoczęto w kościele Zbawiciela  nabożeństwem  ze Spowiedzią i Komunią  Święto. Kazanie wygłosił ks. radca Janusz Staszczak.

Przed rozpoczęciem sesji wyborczej minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 8 marca, po ciężkiej chorobie, w wieku 41 lat, śp. Anny Boruty – Bisok, teologa i katechetki pełniącej swoją służbę w poznańskiej parafii. 

Sesję wyborczą prowadził Biskup Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Przyjęto porządek obrad i wybrano sekretarzy  komisję skrutacyjną  do przeprowadzenia wyborów. Świeckim Kuratorem Diecezjalnym wybrana została Izabela Główka – Sokołowska z Koszalina, ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii EA w Koszalinie został Radcą Duchownym Diecezji,  a Radcą Świeckim Diecezji został wybrany prof. Jarosław Kłaczkow z Torunia. Komisję Rewizyjną Diecezji stanowią: Bogdan Wesołowski z Włocławka, ks. Waldemar Gabryś, proboszcz parafii w Lesznie, Jan Wild z Kobylnicy (parafia w Słupsku). Natomiast Delegatami Świeckimi do Synodu Kościoła, spośród 8. zgłoszonych kandydatów, wybrano: prof. Jarosław Kłaczkowa (Toruń), prof. Bogumiła Linde (Sopot)  i Andrzeja Banerta (Kalisz). Podczas wiosenne sesji Synodu DPW wybrano także kandydatów do Sądu Dyscyplinarnego, którymi zostali Joanna Szydlik i Piotr Kowalski.

 W sesji sprawozdawczej przyjęto protokół z poprzedniej sesji Synodu  oraz sprawozdania duszpasterzy: Motocyklistów – ks. Waldemar Gabryś, Młodzieżowego – ks. Karol Niedoba i Wojskowego – ks. kmdr por. Marcin Pilch oraz dyrektora Diakonii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej – ks. Wojciech Froehlich.  Po dyskusji, sprawozdania zostały przyjęte. W dalszej części tej sesji wysłuchano sprawozdania Biskupa Diecezjalnego, ks. bp Marcina Hintza, Kuratora Diecezji, Izabeli Główki-Sokołowskiej  i  Radcy Duchownego, ks. Janusza Staszczaka. Szczegółowe sprawozdanie finansowe złożyła księgowa Diecezji Dorota Mielczarek. Po dyskusji sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Radzie Diecezjalnej  za 2016 rok. Synodałowie przyjęli także przedłożony preliminarz budżetowy na 2017 t. 

Bardzo interesująco zapowiadają się organizowane wydarzenia z okazji 500 – lecia Reformacji, zarówno w Kościele, jak i Diecezji. Wszystkie proponowane uroczystości są prezentowane w specjalnych wydawnictwach i na stronach www.luteranie.pl 

Po wysłuchaniu wolnych wniosków i zapytań VI Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej zakończył obrady. Sesja jesienna Synodu odbędzie się 14 października 2017 r.

Karola Skowrońska

Zgromadzenie parafialne

3 lutego 2017 roku miało miejsce zgromadzenie parafialne. Podczas zgromadzenia, które miało charakter sprawozdawczo-finansowy z rocznej działalności rady parafialnej. W pierwszej kolejności przedstawione zostało merytoryczne sprawozdanie za rok 2016. Następnie po odczytaniu przez Kurator Parafii sprawozdania finansowego za rok 2016 odczytany został również protokół komisji rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium radzie parafialnej na kolejny rok. Zgromadzenie udzieliło absolutorium radzie na kolejny rok.  Dalej przedstawiony został preliminarz na rok 2017, który przyjęty został przez zgromadzenie. W ostatniej części pojawiły się wolne wnioski. 

Uczestniczenie w zgromadzeniach parafialnych jest jednym z ważnych elementów życia w odpowiedzialności za swoją duchową rodzinę jaką jest parafia.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia 2017 r.

20 stycznia 2017 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Jana w Grudziądzu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ks. Karol Niedoba, wikariusz Parafii EA przywitał przybyłych duchownych: ks. Michała Walukiewicza, proboszcza parafii luterańskiej w Torunia, ks. kanonika Dariusza Kunickiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Grudziądzu, ks. Mikołaja Hajduczenię, proboszcza parafii prawosławnej w Toruniu, ks. Wawrzyńca Markowskiego,  proboszcza parafii metodystycznej w Grudziądzu, ks. Janusza Olszańskiego, proboszcza parafii metodystycznej w Bydgoszczy, przewodniczącego oddziału pomorsko-kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, pastora Andrzeja Harę, ze zboru Chrystusowego w Grudziądzu. Szczególne powitanie skierował do zgromadzonych na nabożeństwie parafian różnych wyznań, pragnących wspólnie modlić się o jedność wszystkich chrześcijan.  

Ks. Karol Niedoba, w swoim przywitaniu nawiązał do tegorocznych obchodów 5oo-lecia Reformacji w Polsce, które skłaniają nas do chwalenia Boga w jedności Ducha Świętego.  Święty Paweł przypomina nam, że Bóg pojednał nas przez Jezusa Chrystusa i że miłość Chrystusa ponagla nas, abyśmy stali się sługami pojednania.

Podczas nabożeństwa duchowni kolejno czytali: z I Księgi Samuela 16, wersety 1. 6-7, Dzieje Apostolskie 9, wersety 1- 19 oraz Ewangelię Mateusza 5, wersety 1-12.

Kazanie wygłosił ks. Dariusz Kunicki w oparciu o 2 list św. Pawła do Koryntian 5, 14-20.  Wspólnie odczytano Psalm 19 i modlono się abyśmy stali się sługami pojednania, żeby zanikły podziały między naszymi Kościołami tak,  abyśmy mogli lepiej służyć jako narzędzia Bożego pokoju na ziemi.

Podczas nabożeństwa śpiewano pieśni, które wzmacniały potrzebę jedności i pojednania.

Po udzieleniu błogosławieństwa przez wszystkich duchownych, odśpiewano pieśń „Pod Twą obronę…”.

Po nabożeństwie zaproszono wszystkich na wspólną Agape, podczas której rozmawiano także o konieczności kontynuowania w kolejnych latach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przyczyniający się do dalszego zbliżenia Kościołów.

Karola Skowrońska

Nowy Rok 2017

Właściwie to każdy rok jest szczególny, nawet jeśli nie jest wzmocniony jubileuszowym ładunkiem, a jednak jako ludzie jesteśmy przywiązani do symboli, rocznic i liczb. Nic w tym dziwnego – to pragnienie upamiętniania, wspominania i świętowania dokumentuje również Pismo Święte, pokazuje go również historia Kościoła, zarówno przed, jak i po 1517 roku.
Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. Obchody jubileuszowe zainaugurowaliśmy już w naszym Kościele i parafiach 31 października 2016 roku, a globalnie w katedrze w Lund (Szwecja).
Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Rok Jubileuszowy 500 lat Reformacji obchodzić będzie właśnie jako Rok Reformacji.
Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. Nie oznacza Reformacja porzucania tego wszystkiego, co decyduje o naszej wyjątkowości (na to składają się nie tylko nasze zalety, ale i wady, talenty, ale i ułomności), ale oznacza powrót do fundamentu, którym jest sam Pan Jezus. Początek Nowego Roku to w tradycji liturgicznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) święto Nadania Zbawicielowi Imienia Jezus. Tradycyjna pieśń na tę okoliczność wyraża również sens reformacyjnego pielgrzymowania i chrześcijańskiej ufności (ŚE 787,3):
 
Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko wie. Choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok, imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.
 
Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty naszego Kościoła, ale także dla wszystkich naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot, kolejną okazją do reformy to czas nawrócenia, przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale prawdziwej odnowy, którą daje Duch Boży w Chrystusie.
Diecezje i Parafie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce włączają się w globalne obchody 500 lat Reformacji. Chcemy wraz z innymi dziękować Bogu za nasze Matki i Ojców wierze, reformatorów znanych i nieznanych, a także prosić Ducha Świętego, aby reformacja nie stała się dla nas zamkniętym rozdziałem.
Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. Od 1 stycznia 2017, zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, wszyscy diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z Sakramentem Ołtarza. Dzięki temu Kościół Pana Jezusa częściej będzie mógł cieszyć się z Jego szczególnej Obecności wśród w Chlebie i Winie. Niech Rok Reformacji będzie dla nas wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie oraz Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej, wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość.
Wszystkiego Re/Formacyjnego
 
Hasło biblijne Roku Reformacji: Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza (Ez 36, 26).
 
źródło: luter2017.pl