Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25 stycznia 2017 r.

20 stycznia 2017 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Jana w Grudziądzu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ks. Karol Niedoba, wikariusz Parafii EA przywitał przybyłych duchownych: ks. Michała Walukiewicza, proboszcza parafii luterańskiej w Torunia, ks. kanonika Dariusza Kunickiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Grudziądzu, ks. Mikołaja Hajduczenię, proboszcza parafii prawosławnej w Toruniu, ks. Wawrzyńca Markowskiego,  proboszcza parafii metodystycznej w Grudziądzu, ks. Janusza Olszańskiego, proboszcza parafii metodystycznej w Bydgoszczy, przewodniczącego oddziału pomorsko-kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej, pastora Andrzeja Harę, ze zboru Chrystusowego w Grudziądzu. Szczególne powitanie skierował do zgromadzonych na nabożeństwie parafian różnych wyznań, pragnących wspólnie modlić się o jedność wszystkich chrześcijan.  

Ks. Karol Niedoba, w swoim przywitaniu nawiązał do tegorocznych obchodów 5oo-lecia Reformacji w Polsce, które skłaniają nas do chwalenia Boga w jedności Ducha Świętego.  Święty Paweł przypomina nam, że Bóg pojednał nas przez Jezusa Chrystusa i że miłość Chrystusa ponagla nas, abyśmy stali się sługami pojednania.

Podczas nabożeństwa duchowni kolejno czytali: z I Księgi Samuela 16, wersety 1. 6-7, Dzieje Apostolskie 9, wersety 1- 19 oraz Ewangelię Mateusza 5, wersety 1-12.

Kazanie wygłosił ks. Dariusz Kunicki w oparciu o 2 list św. Pawła do Koryntian 5, 14-20.  Wspólnie odczytano Psalm 19 i modlono się abyśmy stali się sługami pojednania, żeby zanikły podziały między naszymi Kościołami tak,  abyśmy mogli lepiej służyć jako narzędzia Bożego pokoju na ziemi.

Podczas nabożeństwa śpiewano pieśni, które wzmacniały potrzebę jedności i pojednania.

Po udzieleniu błogosławieństwa przez wszystkich duchownych, odśpiewano pieśń „Pod Twą obronę…”.

Po nabożeństwie zaproszono wszystkich na wspólną Agape, podczas której rozmawiano także o konieczności kontynuowania w kolejnych latach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przyczyniający się do dalszego zbliżenia Kościołów.

Karola Skowrońska

Dodaj komentarz