Aktualne zalecenia

Drogie Siostry i Bracia!

Za nami jedne z najdziwniejszych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Jestem głęboko przekonany, że mimo tak wielu ograniczeń wypełniliśmy zadanie, do którego zostaliśmy posłani. Głosiliśmy Ewangelię o śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela.

Czas, w którym żyjemy nie jest dla nikogo łatwy. Boimy się tego co obecnie przeżywamy. Z niepokojem patrzymy w przyszłość, na najbliższe miesiące, a nawet lata. Nikt nie wie jakie walka z pandemią przyniesie konsekwencje. Mam na myśli te dotyczące sytuacji społecznej, duchowej ale też materialnej i politycznej.

Wiele jest więc powodów do troski. „Wszelką troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie.” (1 P 5,7)

Zmagamy się także z szukaniem właściwych decyzji dotyczących naszej, ewangelickiej społeczności. Pytania jakie sobie stawiamy dotyczą tego, w jaki, bezpieczny sposób prowadzić służbę głoszenia i nauczania, katechezę i duszpasterstwo. W tym zakresie musimy brać pod uwagę ograniczenia, które narzuca nam Państwo.

Musimy też poszukiwać swojej drogi. W tej materii ścierają się różne poglądy. Jedni chcieliby jak najszybciej gromadzić wiernych na nabożeństwach, inni uważają, że kościoły powinny zostać zamknięte możliwie jak najdłużej, do czasu aż zniknie zagrożenie. Jedni oczekują jednoznaczniej decyzji z „góry”, inni opierając się na prawie do wolności i decydowania w parafiach, chcą to prawo zachować.

Wszyscy odczuwamy narastające pragnienie powrotu do przeżywania wspólnoty w naszych kościołach. Powrotu do normalności. Ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697)wprowadziło od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Przepisy rozporządzenia zawierają również nowe regulacje w zakresie udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. Zgodnie z rozporządzeniem:

1)     w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym odprawiania nabożeństwa i wykonywania innych czynności religijnych, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny;

2)     w czasie pogrzebu na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijnych i pracowników zakładu pogrzebowego; nadal obowiązuje zalecenie biskupów o tym, że pogrzeby prowadzimy tylko na cmentarzach.

3)     w budynkach przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na placach, cmentarzach, parkingach znajdujące się tam osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa z wyłączeniem duchownych sprawujących kult religijny;

4)     nie ma możliwości organizowania nabożeństw i sprawowania innych form kultu religijnego na wolnym powietrzu, w tym również transmitowania nabożeństw z placów parafialnych.

Konferencja Biskupów na swoim posiedzeniu 21 kwietnia 2020 r. przeanalizowała te nowe przepisy. Biskupi podkreślają potrzebę zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza że liczba nowych zachorowań nadal rośnie, a skala rozprzestrzeniania się wirusa zapewne jest większa niż podają oficjalne statystki.

Z powyższych powodów, w imieniu Konferencji Biskupów, proszę wszystkie parafie o wstrzymanie się z otwarciem kościołów przynajmniej do niedzieli Jubilate (3 maja 2020 r.) dla dobra i zdrowia parafian, abyśmy mogli się do tego odpowiednio przygotować i tym radośniej wychwalać Boga.

Zgodnie z § 21 lit. a) b) i d), § 42 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 Regulaminu Parafialnego, decyzja o otwarciu kościołów oraz o odpowiednim zabezpieczeniu miejsc nabożeństw należy do zadań Rad Parafialnych i Proboszczów. Proszę jednak o konsultację tych decyzji z miejscowo właściwym Biskupem Diecezjalnym.

Zalecenie biskupów wypływa z troski i odpowiedzialności za całą naszą wspólnotę. Potrzebujemy czasu na wypracowanie odpowiednich rozwiązań dotyczących systemu zapraszania wiernych na nabożeństwa, udostępniania środków do dezynfekcji i odpowiedniego przygotowywania pomieszczeń. Tutaj potrzebne będą indywidualne rozwiązania, dostosowane do warunków lokalowych poszczególnych parafii.

Proszę Rady Parafialne i proboszczów o wykorzystanie tego czasu na wypracowanie systemu zapraszania wiernych na nabożeństwa, zaopatrzenia się w potrzebne środki dezynfekujące i odpowiedniego przygotowywania i czyszczenia pomieszczeń.

Zachęcam też parafie do współpracy, np. do zorganizowania wspólnego nabożeństwa w większym kościele lub takiego ułożenia godzin nabożeństw w sąsiednich kościołach lub parafiach, żeby umożliwić wszystkim chętnym udział w nabożeństwach.

Nasz Kościół pod względem lokalnych uwarunkowań jest bardzo różnorodny, dlatego nie jest możliwe wypracowanie jednego, optymalnego dla wszystkich rozwiązania. W tym miejscu zachęcam Rady Diecezjalne wraz z Diecezjalnymi Konferencjami Duchownych do wypracowania rozwiązań systemowych dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych Diecezji.

Informuję również, że trwają prace nad instrukcją dotyczącą możliwości i warunków sprawowania Sakramentu Ołtarza w zmienionej rzeczywistości prawnej. Instrukcja taka będzie gotowa i dostępna dla wszystkich parafii do 3 maja 2020 r.

Bardzo liczę na Wasze zrozumienie i współpracę. Dziękuję też za wszystkie inicjatywy duszpasterskie, katechetyczne i liturgiczne poprzez środki masowego przekazu i proszę o ich kontynuację. Wiem, że spotykają się one z nadzwyczajnym przyjęciem nie tylko ze strony parafian, ale również wielu osób, które nie są członkami naszego Kościoła.

Na zakończenie zacytuję słowa, które słyszeliśmy w ostatnią niedzielę: „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo” (Łk 12,32)

Ten werset jest wyjęty z rozdziału, który tłumacze nazwali „Nie troszczcie się”. Zachęcam Was do lektury 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Nie troszczmy się, Bóg ma o nas staranie.

Z życzeniem Bożej pomocy i mądrości na każdy dzień,

bp Jerzy Samiec