W jaki sposób wstąpić do Kościoła?

Większość członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym Kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary  (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją.
 
W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania. Trwa on około roku i polega na poznawaniu kościoła przez uczestniczenie w nabożeństwach i różnych spotkaniach, a także rozmowach z proboszczem parafii i zapoznawaniem się z nauką Kościoła poprzez odpowiednią literaturę. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie.
Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.
 
Konwersja

Jest to zmiana wyznania w obrębie chrześcijaństwa. Nie jest to, jak się często przyjmuje, zmiana religii. Przestąpienie jest uroczystym wydarzeniem w czasie nabożeństwa. Wtedy osoba wstępująca do Kościoła wyznaje swoją wiarę i przysięga wierność Bogu oraz ślubuje wierność biblijnej nauce Kościoła luterańskiego w obecności całego zboru.


W jaki sposób opłacić składki parafialne?

Składki kościelne, do których zobowiązani są członkowie parafii, można opłacać w kancelarii parafialnej lub dokonać przelewu na numer konta parafialnego z dopiskiem „Darowizna na cele kultu religijnego”:

Nr IBAN: PL 96 1020 5040 0000 6602 0063 8148
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej. Dziękujemy za regularne wpłaty.

SKŁADKA KOŚCIELNA Regulamin Parafialny Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ZASADY OGÓLNE
§ 7
1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. 2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

Dodaj komentarz