RODO – Informacja

Informacja

(zgodnie z § 6 Regulaminu Ochrony Danych Osobowych
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej)

1. Nazwa administratora i dane kontaktowe: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana w Grudziądzu, ul. Cmentarna 3a, 86-300 Grudziądz
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Elżbieta Smolarek, ul. Cmentarna 3a, 86-300 Grudziądz, tel. 56 4620913 .
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Jana w Grudziądzu w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach struktur Kościoła oraz w zakresie operacji finansowych do podmiotów świadczących usługi księgowe.
5. Okres przetwarzania danych: zgodnie z prawem kościelnym lub odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na adres ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa lub elektronicznie na adres: kodo@luteranie.pl .
8. Podanie danych osobowych stanowi wymóg prawa kościelnego lub doktryny Kościoła i w związku z tym może stanowić warunek dokonania czynności kościelnej lub zawarcia lub wykonania umowy.
9. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.