W co wierzymy

Nauka ks. dr. Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawarta została w księgach symbolicznych zebranych w Księdze zgody z roku 1580, które są wiernym wykładem Pisma Świętego, jedynego źródła wiary i nauki chrześcijańskiej w duchu luterańskim.

Cztery pryncypia luteranizmu:

Stały się one pryncypiami całego protestantyzmu:

  • Sola Scriptura – jedynie Pismo Święte
  • Solus Christus – jedynie Chrystus
  • Sola gratia – jedynie łaska
  • Sola fide – jedynie wiara

Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy, że:

Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem i normą wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego.
Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, jedynym zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia i zbawienia. Luterańska „teologia krzyża” stawia krzyż Jezusa Chrystusa, podobnie jak apostoł Paweł, w centrum nauki i życia Kościoła. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. 1 Kor 1,23a
Wierzący zostaje usprawiedliwiony jedynie z łaski Bożej, bez zasług. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi.
Wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Hbr 13,6 Wiara jest zupełnym zaufaniem Bogu. Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte:

Słowo Boże i Sakramenty Święte są kanałami łaski Bożej i środkami zbawienia. Przez Słowo i Sakramenty darowana jest nam łaska Boża. Uznajemy dwa sakramenty: Chrztu Świętego i Ołtarza -Eucharystii, Wieczerzy Pańskiej.

Sakrament Ołtarza

udzielany jest pod dwiema postaciami (chleba i wina) zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Luteranie na podstawie nauki o wszechobecności Jezusa Chrystusa wierzą, że w Wieczerzy Świętej „w”, „z”, „pod” postaciami chleba i wina są prawdziwie, realnie, cieleśnie obecne ciało i krew Jezusa Chrystusa (nauka o konsubstancjacji). Luteranizm odrzuca naukę o przeistoczeniu (transsubstancjacji).

Praktykujemy:

  • głośną spowiedź wszystkich wiernych,
  • osobistą spowiedź – rozmowę z księdzem dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy,
  • codzienne wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.

Szerzej zobacz: luteranie.pl


Więcej:

  1. Luteranie w Polsce
  2. Nauka Kościoła
  3. Pytania i odpowiedzi


Dodaj komentarz